หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานเอกชน
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตซุย ออย เอ็กโปลเรชั่น จำกัด
บริษัท อเมราดา เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (คาลเท็กซ์ประเทศไทย)
น่ารู้ พลังงานไทย
อื่น ๆ
เว็บไซต์พลังงานไทย เราเข้าใจ เราช่วยกัน โดยกระทรวงพลังงาน (thaienergyinfo.com) เกมจัดการพลังงาน "Energyville"
      ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเผยแพร่เกม
      Energyville
แนวคิดดี ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "Eco-question"