บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นผู้บุกเบิกการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยมาตั้งแต่ปี พ.. 2505 โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความน่าเชื่อถือได้ และความมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน เชฟรอนสามารถผลิตได้ทั้งก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิบ โดยก๊าซธรรมชาติ
ที่เชฟรอนผลิตได้ในประเทศไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ
50 ของการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ
ก๊าซธรรมชาติที่เชฟรอนผลิตได้ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
1 ใน 3 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ ส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงยานพาหนะ ก๊าซหุงต้ม และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั้งหมดส่งให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึงปตท.จะส่งก๊าซผ่านท่อใต้ทะเลไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตท. ที่จังหวัดระยองและนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

ปัจจุบัน เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพนักงานกว่า 2,000 คน (90% เป็น
คนไทย
) และมีพนักงานจากบริษัทผู้รับเหมา 5,000 คน โดยประมาณ

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (3 MB)

วิถีทางของเชฟรอน

มุ่งสู่ผลสำเร็จด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง ปรัชญาของการดำเนินงานและเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม