บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้บุกเบิกการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยมาตั้งแต่ปี พ.. 2505 โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความน่าเชื่อถือได้ และความมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สามารถผลิตได้ทั้งก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิบ โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติโดยรวมของประเทศ ส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงยานพาหนะ ก๊าซหุงต้ม และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั้งหมดส่งให้กับบริษัท ปตทจำกัด (มหาชนซึงปตท.จะส่งก๊าซผ่านท่อใต้ทะเลไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตทที่จังหวัดระยองและนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

ปัจจุบันบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  มีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อาทิ บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด  บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เชฟรอน ไทยแลนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด   โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,500 คน (96% เป็นคนไทยและมีพนักงานจากบริษัทผู้รับเหมา 1,100 คน โดยประมาณ

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (3 MB)

วิถีทางของเชฟรอน

มุ่งสู่ผลสำเร็จด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง ปรัชญาของการดำเนินงานและเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม