แผนกลยุทธ์ของเราเป็นตัวกำหนดทิศทางและผสานการดำเนินงานขององค์กร ทำให้เราโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง และเป็นแนวทางให้เราประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

กลยุทธ์องค์กร

บุคลากร

ลงทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร และพัฒนาบุคลากรทั่วโลกที่มีความสามารถและบรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติงานด้วยแนวทางที่ถูกต้อง

การดำเนินงาน

การดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศ โดยยึดถือระบบความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และการดูแลจัดการเงินทุน และการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย

การเติบโต

ธุรกิจของเราเติบโตอย่างมีผลกำไร ด้วยการนำข้อได้เปรียบทางธุรกิจต่างๆ มาบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการมองหาโอกาสใหม่ๆ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก

ธุรกิจสำรวจและผลิต

มุ่งเพิ่มผลกำไรในพื้นที่หลัก และมองหาโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างและพัฒนาโครงการใหม่ๆ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและการขนส่ง

มุ่งพัฒนาเชิงพาณิชย์จากแหล่งก๊าซที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งพัฒนาธุรกิจก๊าซในระดับโลกที่กำลังเติบโต
อย่างรวดเร็ว

ธุรกิจกลั่น ค้าปลีก และเคมี

เพิ่มผลตอบแทนและรายได้จากกิจกรรมและสร้างมูลค่าในทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี

สร้างผลการดำเนินงานให้แตกต่างด้วยเทคโนโลยี

พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างผลกำไรกลยุทธ์

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (3 MB)

วิถีทางของเชฟรอน

มุ่งสู่ผลสำเร็จด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง ปรัชญาของการดำเนินงานและเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม