วิถีทางของเชฟรอนอธิบายถึงความเป็นมาของบริษัท ประเภทของธุรกิจ ปรัชญาในการดำเนินงาน และเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต ซึ่งจะสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันให้กับพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้ที่เราต้องติดต่อเกี่ยวข้องด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision)

หัวใจสำคัญในวิถีทางของเชฟรอน คือวิสัยทัศน์ของเรา...เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพลังงานระดับโลกหนึ่งเดียว ที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุด ทั้งในด้านบุคลากร การเป็นพันธมิตรและผลการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ของเราคือ :

  • การจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
    และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

  • การเป็นบุคลากรและองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและความสามารถเป็นเลิศ

  • การเป็นพันธมิตรยอดนิยม

  • การได้รับความชื่นชมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท อันได้แก่ นักลงทุน ลูกค้า รัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น
    และพนักงาน ทั้งในด้านของเป้าหมายและวิธีการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

  • การมีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศระดับสากล

ค่านิยม (Values)

เราสร้างรากฐานของบริษัทด้วยค่านิยมซึ่งทำให้เราโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่น เราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ เราเคารพกฎหมาย สนับสนุนสิทธิมนุษยชนสากล ปกป้องสิ่งแวดล้อม และนำประโยชน์มาสู่ชุมชน ที่เราทำงานอยู่

ความซื่อตรง (Integrity)

เราซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เราดำเนินธุรกิจทุกประเภทบนพื้นฐานของจรรยาบรรณมาตรฐานสูงสุด เรารักษาคำพูดของเราเสมอ เรามีความรับผิดชอบต่อการกระทำและงานที่ได้รับมอบหมาย

ความไว้วางใจ (Trust)

เราไว้วางใจ เคารพ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและพันธมิตร ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจเช่นเดียวกัน

ความหลากหลาย (Diversity)

เราเรียนรู้ และเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เราทำงานอยู่ เราเห็นคุณค่าและเคารพต่อความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในมุมมองและความสามารถที่แตกต่างกันไป สภาพแวดล้อมการทำงานของเราเปิดกว้าง ยอมรับ และสนับสนุนความหลากหลายของบุคคล ความคิด ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคน

ความคิดสร้างสรรค์ (Ingenuity)

เราแสวงหาลู่ทางใหม่ๆ และแนวทางการแก้ปัญหาที่ต่างไปจากวิธีการเดิมๆ เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการหาวิธีที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ การที่เรามีประสบการณ์ประกอบกับเทคโนโลยี
และควาอุตสาหะ จะช่วยให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่างๆ เพื่อให้ค่านิยมบรรลุผล

การเป็นพันธมิตร (Partnership)

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดี โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจกัน ทั้งกับรัฐบาล บริษัทอื่นๆ ลูกค้า ชุมชนและพวกเรากันเอง

การปกป้องคุ้มครองคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม(Protecting People and the Environment)

เราให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ตลอดจนคุ้มครองสินทรัพย์และ รักษาสิ่งแวดล้อม เรามีเป้าหมายให้ได้รับความชื่นชมในผลการดำเนินงานที่ดีเลิศระดับสากล ด้วยการนำ “ระบบบริหารจัดการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน” (Operational Excellence Management System) มาใช้อย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance)

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศให้กับงานทุกอย่างที่เราทำ และเราพร้อมที่จะปรับปรุงต่อไป
อย่างต่อเนื่อง เราปรารถนาที่จะบรรลุผลสำเร็จที่เหนือกว่าความคาดหมายทั้งของเราเองและผู้อื่น
เราทุ่มเทพลังและตระหนักถึงความเร่งด่วนในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จ

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (3 MB)

วิถีทางของเชฟรอน

มุ่งสู่ผลสำเร็จด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง ปรัชญาของการดำเนินงานและเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม