บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และนักศึกษาจึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับปริญญาตรีต่างๆ มากมาย อาทิ

ทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม

โครงการที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบทุนฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจ นักเรียน
และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมด้านช่างเทคนิคปิโตรเลียมเป็นเวลา
9 เดือน อ่านเพิ่มเติม