แม้ว่าโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว เป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับเขตชายแดนประเทศพม่า มีนักเรียนเพียง 189 คน แต่โรงเรียนแห่งนี้ ถือเป็นสถานที่รวมใจของคนในชุมชนป่าไม้สะพานราว ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู หรือผู้ปกครองในชุมชน ที่ต่างเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน

การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่คนในชุมชนป่าไม้สะพานลาวให้ความสำคัญเท่านั้น พนักงานของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ต่างตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนอันเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศเช่นเดียวกัน และพยายามหาโอกาสที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและเยาวชนในโอกาสต่างๆ ที่จะเป็นไปได้ โดยไม่รีรอ

ดังเช่นจิตอาสาเชฟรอน กลุ่มหนึ่ง นำทีมโดยพนักงานของทีมฐานปฏิบัติการพื้นที่ผลิตปลาทองในอ่าวไทยที่เป็นแกนนำและพนักงานที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุน ได้รวมตัวกันเพื่อปรับปรุง ต่อเติมอาคารโรงอาหาร ทาสีอาคารเรียนอนุบาล ทาสีแท้งค์น้ำ และสนามเด็กเล่น ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว เนื่องจากได้รับทราบถึงความต้องการของโรงเรียน ในการพัฒนาสถานที่เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และยังขาดอุปกรณ์การเรียนอีกมาก

นายธีรพล กะลัมพะเหติ ผู้จัดการฐานปฏิบัติการพื้นที่ผลิตปลาทอง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เนื่องจากทางเราได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของที่นี่ อาคารโรงอาหารก็ค่อนข้างแออัด ไม่มีที่สำหรับการจัดเตรียมอาหาร นักเรียนต้องผลัดเปลี่ยนกันเข้ามารับประทานอาหารกลางวัน เราก็ได้พูดคุยกับทางโรงเรียน ที่ก็ต้องการขยายโรงอาหารดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามงบประมาณในการปรับปรุงโรงอาหารนั้น ได้รับบริจาคจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ พวกเราพนักงานฐานผลิตปลาทองจึงมีความเห็นว่าควรร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ หาวิธีที่จะปรับปรุง โดยการต่อเติมอาคารโรงอาหารหลังเก่า ให้มีห้องสำหรับจัดเตรียมอาหาร 1 ห้อง และห้องโถงเปิดโล่งสำหรับเป็นที่รับประทานอาหารหรือกิจกรรมต่างๆ อีก 1 ห้อง นอกจากนี้ เรายังได้สนับสนุนการก่อสร้างป้ายหน้าโรงเรียน และทาสีอาคารเรียนอื่นๆ รวมถึงสนามเด็กเล่นเพิ่มเติมด้วย เราได้ส่งโครงการนี้ให้บริษัทฯ อนุมัติ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทางเชฟรอนก็ส่งเสริมการช่วยเหลือการศึกษาเป็นประจำอยู่แล้ว ส่วนด้านแรงงานต่างๆ ในการก่อสร้างนั้นพนักงานฐานผลิตปลาทองรวมถึงพนักงานบางส่วนจากที่กรุงเทพฯ และชาวบ้านป่าไม้สะพานลาวก็ได้ร่วมกันดำเนินการอย่างแข็งขัน”

จิตอาสาเชฟรอนกลุ่มปลาทองนี้ได้เริ่มสำรวจพื้นที่โรงเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 และเริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนตั้งแตนั้นเป็นต้นมา โดยใช้เวลาในระหว่างพักจากการปฏิบัติงานบนแท่นนอกชายฝั่ง และเวลาเสาร์อาทิตย์สำหรับพนักงานที่สำนักงาน ชาวบ้านในชุมชนต่างก็พร้อมใจเข้ามาช่วยต่อเติมอาคารโรงอาหาร ซ่อมแซมอาคารเรียนส่วนที่ชำรุด ดูแลการก่อสร้าง และทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่อยู่ตลอด จนกระทั่งการปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคมปีนี้ รวมเวลาทั้งสิ้นกว่า 5 เดือน

นายชำนาญ เลิศวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ได้แล้วเสร็จส่งมอบในเดือนมกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่พวกเราภาคภูมิใจ ตอนนี้ โรงเรียนของเราสามารถรองรับจำนวนนักเรียนและผู้ปกครองได้มากขึ้น อาคารสถานที่เหมาะสมและสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้อาคารโรงอาหารในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนไดอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีพื้นที่กว้างขวางมากพอที่จะจัดมุมรักการอ่าน สำหรับให้นักเรียนได้อ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ด้วย”

“นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มาร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงอาคาร ทำให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรักและหวงแหนโรงเรียนมากขึ้น เป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักและร่วมกันพัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกหลานของชุมชน ผู้เป็นเสมือนอนาคตของชาติ ผม รวมถึงชุมชน และคณะครู ต้องขอขอบคุณ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงต่อเติม ในครั้งนี้” นายชำนาญกล่าวเสริม

ในพิธีรับมอบอาคารเรียนที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ นายธีรพล กะลัมพะเหติ ผู้จัดการฐานปฏิบัติการพื้นที่ผลิตปลาทอง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เป็นตัวแทนในการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นายชำนาญ เลิศวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว โดยในงาน มีนักเรียน คณะครูอาจารย์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยทางโรงเรียน ได้ให้เกียรติตั้งชื่ออาคารโรงอาหารใหม่นี้ว่า “อาคารปลาทองรวมใจ” เพื่อเป็นการขอบคุณทีมฐานปฏิบัติการพื้นที่ผลิตปลาทอง ที่สละเวลาและแรงกายแรงใจ จนอาคารหลังนี้เสร็จสมบูรณ์

ในแต่ละปี พนักงานของเชฟรอนได้ร่วมคิด วางแผน และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2555 อาสาสมัครของทีมฐานปฏิบัติการพื้นที่ผลิตปลาทอง ได้ร่วมสร้างโรงอาหาร รั้วโรงเรียน และปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ตำบลป่ามะนาว อำเภอฝาง จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมดีๆ ของจิตอาสาเชฟรอนจะดำเนินเช่นนี้ต่อไป เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาพลังคนให้กับประเทศไทย