บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และพนักงานอาสาของบริษัทฯ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “คนรักษ์ป่า” อันเป็นภารกิจภายใต้โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” โดยร่วมกับ อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อสานต่อความตั้งในการร่วมมือกันอนุรักษ์ลุ่มน้ำ ตามศาสตร์และองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้แนะแนวทางไว้

โดยพนักงานของเชฟรอนประเทศไทยและครอบครัวกว่า 100 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้ผนึกกำลังกันสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรใหม่ ซ่อมแซมฝายเดิม และสร้างโป่งเทียมจำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อช่วยในการอนุรักษ์น้ำและการจัดการน้ำ ผืนดิน และผืนป่า เนื่องจากฝายจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นในผืนป่า กักเก็บตะกอนดินไม่ให้ลงไปทับถมในแหล่งน้ำอื่นๆ จนตื้นเขิน และโป่งเทียมจะช่วยเพิ่มพูนแหล่งแร่ธาตุอาหารให้แก่สัตว์ป่า ก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ และหล่อเลี้ยงป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้เชฟรอนประเทศไทยยังได้มอบอุปกรณ์สิ่งจำเป็นเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลทรัพยากรผืนป่าสืบไป

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย กล่าวว่า “เชฟรอนประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญแก่การอนุรักษ์ธรรมชาติเสมอมา โดยกิจกรรม ‘คนรักษ์ป่า’ ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่พนักงานของเราที่อาสามาช่วยกันลงมือลงแรงอย่างแข็งขัน เชฟรอนประเทศไทยเองเชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ การอนุรักษ์ป่าและลุ่มน้ำนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เราเองในฐานะภาคเอกชนก็ได้ให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ลุ่มน้ำเสมอมา ทั้งการปลูก ป่าบก ปลูกป่าชายเลน สร้างฝาย และการส่งเสริมความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชน โดยเชฟรอนเองก็หวังว่ากิจกรรม ‘คนรักษ์ป่า’ ในวันนี้จะมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

ทางด้าน คุณวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เปิดเผยว่า “นอกจากการให้บริการนักท่องเที่ยวในแต่ละวันแล้ว งานสร้างฝายและโป่งเทียมคืออีกส่วนหนึ่งของงานพิทักษ์ป่าของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกแห่ง ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครจากเชฟรอนประเทศไทยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมลงแรงสร้างฝายชะลอน้ำและโป่งเทียม เพื่อแบ่งเบาภารกิจของเจ้าหน้าที่ของเรา เพราะการสร้างฝายและโป่งเทียมขนาดย่อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องการกำลังคนจำนวนมากในการก่อสร้าง แต่ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและอาสาสมัครเอกชนในครั้งนี้ จึงทำให้สร้างได้สำเร็จอย่างเร็วพลัน”

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญภายใต้เจตนารมณ์ของโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ที่น้อมนำคำสอนของ “พ่อ” มาดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกื้อกูลต่อการดำรงชีพของชุมชน เพื่อช่วยชาติให้พ้นภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน