โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ภายใต้งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 900 ล้านบาทที่สอดคล้องกับนโยบาย รัฐร่วมเอกชนของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และเกษตร เป็นต้น โครงการดังกล่าวนี้ เป็นความร่วมมือของเชฟรอนประเทศไทยกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง โดยประมาณการว่าจะสามารถช่วยยกระดับการศึกษาด้าน STEM ให้โรงเรียนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพของครู้ผู้สอนกว่า 10,000 คน และมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งสิ้นกว่า 500,000 คน ทั้งนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ รวมถึงบุคลากรในประเทศไทย ซึ่งโครงการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

เอกสารข้อมูลโครงการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Factsheet
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
ข้อมูลเพิ่มเติม ที่มาโครงการ“Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
  แนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายความสำเร็จ
  พื้นที่ดำเนินงานของโครงการ
ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของโครงการฯ (เมษายน-ธันวาคม 2558)

วีดีโอถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการ