โครงการ Enjoy Science Careers (สนุกกับอาชีพวิทย์) เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ผ่านการเรียนรู้จากอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจจำนวน 10 อาชีพ ที่ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

ด้วยงบประมาณรวม 5,000,000 บาท โครงการฯ ได้จัดทำชุดนิทรรศการ 10 ชุด ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาชีพ วิดีทัศน์แนะนำอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมการทดลองที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สนุกกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจริง โดยอาชีพที่นำมาจัดทำเป็นนิทรรศการ ได้แก่

  1. นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม (Petroleum geologist)
  2. นักคิดค้นยา (Drug Researcher)
  3. นักวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food scientist)
  4. วิศวกรชีวการแพทย์ (Biomedical engineer)
  5. นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic scientist)
  6. นักนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic scientist)
  7. นักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant breeding technician)
  8. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product designer)
  9. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software developer)
  10. นักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animator)

โดยชุดนิทรรศการทั้ง 10 ชุด จะนำไปจัดแสดงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพดังกล่าว โดยจะเริ่มต้นเปิดตัวนิทรรศการ "Enjoy Science Career" ในกรุงเทพฯ ณ สยามสแควร์วัน ก่อนจะนำไปจัดแสดงในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ประจำปีของอพวช. ซึ่งจะเดินทางไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป และคาดว่าจะมีเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จาก Enjoy Science Careers กว่า 100,000 คน

ตารางกิจกรรม

กำหนดการ สถานที่
27 – 29 พฤษภาคม 2559 ลานสยามสแควร์วัน ชั้น LG จังหวัดกรุงเทพฯ
7 - 10 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
14 - 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
21 - 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
5 - 8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
12 - 15 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
26 - 29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
2 - 5 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
9 - 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

Enjoy Science Careers เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โครงการระยะยาว 5 ปี ภายใต้งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ล้านบาท ที่สอดคล้องกับนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาสะเต็ม ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน