หนึ่งในปณิธานของเชฟรอนคือการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับสังคมไทย ทั้งการรับรู้และรับฟังปัญหาที่คนในสังคมให้ความสำคัญ และการเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่เข้มแข็งของประเทศ เชฟรอนจึงได้ริเริ่มโครงการ “The Power of Human Energy: รวมพลังคน สร้างพลังใจ” ขึ้น เพื่อศึกษา เข้าใจและแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเติบโตของชุมชนและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นการทำงานร่วมกับ องค์กรพันธมิตร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจปัญหาในด้านต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2556 เชฟรอนเริ่มต้นจับมือกับสามองค์กร ได้แก่ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Institute Asia) มูลนิธิแพธทูเฮลทธ์ (path2health foundation) และองค์การแพ็ค ประเทศไทย (Pact Thailand) เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคคลในสามด้านเป้าหมาย ทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ การให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่นอย่างสร้างสรรค์ และการเสริมทักษะความเป็นผู้นำและการสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนกลุ่มเปราะบางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวคิด พฤติกรรมและวิธีการทำงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในโครงสร้างของระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรภาคีทั้งสามล้วนเป็นองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านสังคม การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงมีองค์ความรู้ ประสบการณ์และบุคลากรที่พร้อมในการดำเนินงาน และที่สำคัญต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกับเชฟรอนในการที่จะร่วมมือกันเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

เอกสารข้อมูลโครงการ

The Power of Human Energy : รวมพลังคน สร้างพลังใจ (1.5 MB)