...แม่น้ำป่าสักจะบริหารจัดการได้ยากที่สุด เพราะปริมาณน้ำไหลลงอ่างสูงมาก หลายเท่าของความจุอ่าง...” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

จากพระราชดำรัสดังกล่าว บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้ จึงได้ผนึกกำลังจัดโครงการ The Power of Human Energy : A Journey Inspired by the King หรือ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เพื่อเชิญชวนประชาชนคนไทย “รวมพลัง” ร่วมกันฟื้นฟู “ดิน น้ำ ป่า” ในลุ่มน้ำป่าสักตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ตลอดจนปลายน้ำ ด้วย“ศาสตร์พระราชา” และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้ลุ่มน้ำป่าสักเป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เอกสารข้อมูลโครงการ

โครงการปีที่ 1 การเดินทางในปีแรก ก้าวตามรอยเท้าพ่อ
  ความสำเร็จของโครงการฯ ปีที่ 1
โครงการปีที่ 2 เดินหน้าต่อ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน
ความสำเร็จของโครงการฯ ปีที่ 2
โครงการปีที่ 3 เส้นทางรวมพลัง ตามรอยพ่อของแผ่นดินปีที่ 3
  ความสำเร็จของโครงการฯ ปีที่ 3
โครงการปีที่ 4 เส้นทางรวมพลัง ตามรอยพ่อของแผ่นดินปีที่ 4
  ความสำเร็จของโครงการฯ ปีที่ 4
โครงการปีที่ 5 แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี

วีดีโอถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ www.facebook.com/AJourneyInspiredbytheKing