ตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชฟรอนมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่สัตหีบ สงขลา และนครศรีธรรมราช รวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย โดยเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการและองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ จนทำให้เชฟรอนสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเหล่านั้นด้วยดีเสมอมา

ในประเทศไทย เราสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และกิจกรรมการกุศลเพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ

นอกจากนี้ เชฟรอนยังเน้นการพัฒนาสังคมไปในด้านต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์ 4 “E” คือ การศึกษา หรือ Education สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Environment & Energy Conservation การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หรือ Economic Development และ การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Employee Volunteerism and Engagement

Education - ด้านการศึกษา

เชฟรอนเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนและชุมชน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย

เชฟรอนจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งใน ระดับประถมและมัธยมที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และธรณีวิทยา และโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านธรณีศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม อาทิ ได้ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม นอกจากนี้เชฟรอนเองยังได้สนับสนุนทุนการศึกษา การวิจัยและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียมอีกด้วย


Environment & Energy Conservation - ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกถือเป็นภารกิจสำคัญสำหรับเชฟรอน รวมถึงการมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาแหล่งทรัพยากรพลังงานของไทยและทั่วโลกให้มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูงสุด

เชฟรอนได้ดำเนินโครงการธนาคารป่าไม้รอบเขตวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โครงการ “ป่ารักษ์เลสาบ” เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนรอบทะเลสาบสงขลา สนับสนุนโครงการพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) โครงการ “การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ปะการังรอบเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี” กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และโครงการ “รักษ์ป่าชายเลนสทิงหม้อ ตามแนวพระราชดำริ” ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังได้จัดทำหนังสือการ์ตูน “เชฟรอนแมน” เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยแจกให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ


Economic Development – การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

หนึ่งในค่านิยมของเชฟรอน คือการมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดี โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจกัน ทั้งกับชุมชน รัฐบาล บริษัทร่วมทุน และลูกค้า เพื่อร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและประเทศไทยที่บริษัทฯ ดำเนินงาน

เชฟรอนได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในการริเริ่ม โครงการ “เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” โดยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ 50 หมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวินัยทางการเงินทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพให้กับทุกครัวเรือนทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อย่างยั่งยืน


Employee Volunteerism and Engagement - การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

เป็นอีกมิติสำคัญในการดำเนินนโยบายเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ยึดถือและเห็นความสำคัญ คือการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ หรือเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติต่างๆ

การส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ในแต่ละปีพนักงานเชฟรอนและครอบครัวกว่าพันคนได้ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ สร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นต่างๆ ปลูกป่าชายเลน ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและการกีฬาให้กับนักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กฐินสามัคคี กิจกรรมออฟชอร์มาราธอนซึ่งจะนำเงินบริจาคให้องค์กรกุศลเป็นประจำทุกปี